Health Behavioral Research Team

#Behaviour #teen #migrant

Migrant3

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพนักงานบริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่

Ongoing (Enrolling)

WYSH3

การศึกษาผลของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์และส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ระหว่างการรับอาสาสมัคร
WYSH3

Ongoing (Enrolling)

Self-stigma2

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดระดับการตีตราตนเอง และการพัฒนาการบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมในโทรศัพท์มือถือเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

Ongoing (Enrolling)

 

©2019 by Research Center for Infectious Diseases and Substance Use. Proudly created with Wix.com